НАРЕДБА за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна – извадка и пояснения

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна

Приета с Решение № 433-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна, в сила от 2.01.2021 г.

Глава I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира реда и условията за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Община Варна /автобусен и тролейбусен/ по общинската транспортна схема, междуобщинска автобусна линия № 409 и междуобщинските автобусни линии, обслужващи района на местност „Добрева чешма“, наричани за целта на тази наредба „транспортна схема на Община Варна“, както и видовете превозни документи и условията за преференциално пътуване.

Чл. 2. Община Варна чрез Общинско предприятие ТАСРУД, при условията на чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт в Община Варна чрез:

 1. Машини за продажба на билети извън превозните средства;
 2. Машини за продажба на билети в превозните средства;
 3. Пунктове за продажба и зареждане на карти.
 4. Разпространители по договор.

Чл. 3. Информация на пътниците за условията на пътуване, разписанията на превозните средства и цените на превозните документи, освен от Оператора, се предоставя и от Община Варна (ОП ТАСРУД) чрез:

 1. Официалната интернет страница;
 2. Брошури и информационни материали;
 3. Спиркови знаци и електронни информационни табла на спирките;
 4. Информационни кампании;
 5. Средствата за масова информация.

Глава II
ВИДОВЕ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 4. (1) Превоз на пътници с обществения градски транспорт по маршрутите на основните автобусни и тролейбусни линии по транспортната схема на община Варна се извършва срещу редовен превозен документ.

(2) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между Оператора и пътника за съответното пътуване.

(3) Пътник с редовен превозен документ е застрахован от Оператора по застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“.

(4) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява Оператора или застрахователното дружество, с което Операторът има сключен застрахователен договор по застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“.

Чл. 5. (1) Превозните документи са:

 1. билети на хартиен носител, издадени по реда на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
 2. билети на хартиен носител, закупени от машини за продажба на билети;
 3. електронни билети, закупени от интернет сайт или мобилно приложение;
 4. билети за нередовен пътник;
 5. електронни абонаментни карти;
 6. електронни предплатени карти;
 7. абонаменти карти;
 8. извънредни билети за пътуване (системен бон).

(2) Редовни превозни документи са:

 1. Билет на хартиен носител, издаден по реда на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, закупен в предвидените в тази наредба случаи;
 2. Билет на хартиен носител, закупен за определен период от време от Машини за продажба на билети, разположени извън превозните средства, валидиран при всяко качване в автобус/тролейбус и важащ до изтичане на времепътуването му;
 3. Билет на хартиен носител, закупен за определен период от време от Машини за продажба на билети, разположени в превозните средства, валидиран в момента на издаване в това превозно средство. Поддържа времетраене, през което са разрешени неограничени прекачвания като при всяко прекачване, се валидира повторно;
 4. Електронeн билет за пътуване, закупен от интернет сайт или мобилно приложение към Автоматизираната билетна система, валидиран в момента на закупуването му. Електронния билет поддържа времетраене, през което са разрешени неограничени прекачвания;
 5. Билет за нередовен пътник, издаден от контрольор и важащ до изтичане на времепътуването му, през което са разрешени неограничени прекачвания като при всяко прекачване, се валидира повторно;
 6. Електронна абонаментна карта – персонализирана или неперсонализирана, валидирана в автобуса/тролейбуса при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност. Абонаментът е за една, две или повече линии, включени в транспортната схема на община Варна. Позволява многократно зареждане на различни абонаменти и пътуване за определения от абонаментния план времеви период, през който са разрешени неограничени прекачвания за линиите, за които е издаден абонамента като при всяко прекачване, се валидира повторно. Персонализираната карта се ползва от лицето, за което е издадена, а неперсонализираната се полза от приносителя й;
 7. Абонаментна карта – персонализирана или неперсонализирана, валидирана в автобуса/тролейбуса при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност. Абонаментът е за една, две или повече линии, включени в транспортната схема на община Варна. Персонализираната карта се ползва от лицето, за което е издадена, а неперсонализираната се полза от приносителя й;
 8. Електронна предплатена карта за пътуване, валидирана в автобуса/тролейбуса при качване. Издава се от машини за продажба на билети на спирки, презарежда се от машини за продажба на билети на спирки и в превозните средства. Поддържа времепътуване, паричен кредит в лева и позволява неограничен брой прекачвания като при всяко прекачване, се валидира повторно. Картата се ползва от приносителя й.
 9. Абонамента персонализирана или неперсонализирана карта на преференциални цени за пътуване на определена категория пътници в съответствие с маршрута, периода на валидност и лицето, на което е издадена. В случаите, когато картата не съдържа снимка на притежателя си, се счита за редовна при представяне на документ, удостоверяващ самоличността на преносителя.
 10. Извънреден билет за пътуване (системен бон), издаден от шофьора в случаите на неработеща Машина за продажба на билети в автобуса/тролейбуса. Поддържа времетраене, през което са разрешени неограничени прекачвания като при всяко прекачване, се валидира повторно.

Чл. 6. Нередовни превозни документи са:

 1. Превозни документи, които не съответстват на пътуването (период на валидност и/или маршрут на линия);
 2. Персонализирана абонаментна карта, издадена на лице, различно от ползвателя;
 3. Подправен превозен документ;
 4. Невалидиран/нетаксуван превозен документ;
 5. Персонализирани превозни документи, които не изискват наличие на снимка, непридружен от документ за самоличност или друг документ, удостоверяващ самоличността на ползвателя, с изключение на придружителите съгласно чл. 21, ал. 2.

Чл. 7. При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът заплаща билет за нередовен пътник, издаден от контрольор по редовността на пътниците, в размери, определени от Общински съвет.

Чл. 8. При изгубена или повредена персонализирана абонаментна карта, лицата имат право на издаване на дубликат срещу заплащане. Не се издават дубликати на абонаменти карти на придружителите.

Чл. 9. Преотстъпените персонализирани превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност. Изключение правят картите на придружителите на лица с трайни увреждания.

Чл. 10. Издадените превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на община Варна.

Чл. 11. Цените на превозните документи се определят с решение на Общински съвет.

Глава III
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ПЪТНИЦИ ПО МАРШРУТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Чл. 12. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:

(1) Безплатно до 2 броя ръчен багаж, включително музикални инструменти, като сбора от трите измерения за всеки от тях не надвишава 140 см. Багаж с по-големи размери или над допустимия брой, се таксува за всеки свръхбагаж поотделно с билет на хартиен носител или електронен билет. За всяка единица багаж, подлежаща на таксуване, но нетаксувана, пътникът закупува билет за нередовен пътник. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да пречи на видимостта на водача на превозното средство, да представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение или да се поставя на седалките на превозното средство.

(2) Безплатно детска количка с дете или количка с лице с увреждания. Количките без дете или без лице с увреждания в тях се таксуват с билет на хартиен носител или електронна карта.

(3) Безплатно домашен любимец, поставен в клетка с размери до разрешените за безопасен превоз на ръчен багаж по ал. 1, при условие, че не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и не представлява заплаха за останалите пътници или водача, като не се поставя на седалките на превозното средство.

(4) Безплатно ски, скейтборд, сноуборд, шейна или детски велосипед с дължина до 1,20 м, при условие, че не представляват заплаха за сигурността на пътниците или водача и за безопасността на движение.

Чл. 13. Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им.

Чл. 14. В обществения градски транспорт на територията на Община Варна пътуват безплатно, без да са поставени в клетка, полицейски кучета, както и техния придружител, кучета-водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, след представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му.

Чл. 15. (1) Всяко превозно средство има определени места, специално маркирани с нагледни стикери за:

 1. Майки с деца до 7-годишна възраст;
 2. Хора с увреждания.

(2) Пътник, заел място по ал. 1 е длъжен да го отстъпи на лице от горепосочените групи.

Чл. 16. Пътниците са длъжни:

 1. Да притежават редовен превозен документ до слизането си в района на спирката на обществения градски транспорт;
 2. Да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка и документ за самоличност при необходимост;
 3. Да заплатят предвидения в настоящата наредба билет за нередовен пътник, издаден от контрольор, при пътуване с нередовен или без превозен документ;
 4. Да слязат от превозното средство на следващата спирка по маршрута и да предоставят на контролните органи лична карта/паспорт за съставяне на Акт за административно нарушение при отказ от заплащане на определения в настоящата наредба „билет за нередовен пътник“.

Чл. 17. На пътниците е забранено:

 1. Да се качват или да слизат от превозното средство, когато превозното средство е все още в движение, преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
 2. Да стоят на стъпалата на превозните средства;
 3. Да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
 4. Да разговарят с водача по време на движение;
 5. Да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители, да слушат силно музика или да нарушават спокойствието на останалите пътници;
 6. Да изхвърлят отпадъци и да нарушават обществения ред;
 7. Да причиняват повреда на превозните средства и имуществото в тях.
 8. Да застрашават с действията си безопасността на движението и сигурността на останалите пътници или водача;
 9. Да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
 10. Да пушат, включително електронни цигари, и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства;
 11. Да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство.
 12. Да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство.

Чл. 18. В превозните средства не се допускат:

 1. Лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или водача или са в нарушение на чл. 16 или чл. 17;
 2. Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
 3. Лица в нехигиеничен вид или заразно болни;
 4. Предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
 5. Запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
 6. Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
 7. Живи животни, с изключение на описаните в чл. 12, ал. 3 и чл. 14.

Глава IV
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПЪТУВАНЕ

Чл. 19. Редът и условията за издаване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Варна и задълженията на отделните структурни единици, включени в процеса на издаване и отчитане, са определени в Процедура за издаване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Варна, утвърдена със заповед на Кмета на Община Варна.

Чл. 20. Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имат:

 1. ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Варна;
 2. военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Варна. До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване се извършва срещу представяне на следните документи:

– за военноинвалидите – копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;

– за военнопострадалите – копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;

 1. държавните служители в Министерство на вътрешните работи – картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
 2. държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието;
 3. държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”- картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция „Национална сигурност”;
 4. всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на община Варна – картите се издават срещу акт за раждане /оригинал или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес. Картите са поименни без снимка.

Чл. 21. (1) Право на пътуване с персонализирана абонаментна карта на преференциални цени имат следните категории граждани:

 1. Лицата, получаващи пенсия при условията на глава VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на територията на град Варна;
 2. Учащи се – ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на МОН;
 3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 70 %;
 4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % до 90 %;
 5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % до 100 % с и без чужда помощ;
 6. Лица до 18 г. с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 %;
 7. Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България с постоянен адрес на територията на община Варна, отговарящи на изискванията от т. 1 – т. 6 и ал. 2.

(2) Право на пътуване с неперсонализирана абонаментна карта на преференциални цени имат придружителите на лица с трайни увреждания, с установени вид и степен на увреждане.

Чл. 22. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват абонаментна карта само от един вид, по техен избор.

Чл. 23. Изборът на линия е свободен и не зависи от района на местоживеене или месторабота.

Глава V
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 24. (1) Кметът на Община Варна определя със заповед длъжностни лица-контрольори, които осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт. Контрольори са служители на Общинско предприятие ТАСРУД. Контрольори се легитимират по време на проверката със служебни документи по образци, утвърдени от директора на Общинското предприятие ТАСРУД. Служебните документи са: служебна карта със снимка, име и служебен номер.

(2) Контрольори, извършващи проверка по редовността на пътниците, при установяване на нарушение съставят Актове за установяване на административни нарушения на нарушителите или предприемат други действия според предоставените им с тази наредба правомощия.

Чл. 25. (1) При пътуване без редовен превозен документ и отказ на пътника да закупи билет за нередовен пътник, нередовният пътник слиза на следващата спирка и длъжностното лице му съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Подправен или неистински превозен документ се изземва и се предава в ОП ТАСРУД. Пътникът слиза на следващата спирка и длъжностното лице му съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на Община Варна или определен от него заместник-кмет издава наказателни постановления.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 26. Директорът на ОП ТАСРУД има право да привлича за целите на осъществявания контрол служители на Общинска полиция Варна при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Чл. 27. За нарушения по чл. 16, 17 и 18 се налага глоба в размер на 50 лева и пътникът се сваля от превозното средство.

Чл. 28. За нарушения по чл. 25 се налага глоба в размер на 50 лева.

Чл. 29. (1) За нанесени щети на превозните средства или съоръженията в тях, констатирани от контролните органи, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на нанасянето й, подписва се от контролния орган, водача на превозното средство и причинителя на повредата.

(2) За нанесени щети на съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на нанасянето й, подписва се от контролния орган, двама свидетели и причинителя на повредата.

(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган, водача на превозното средство /в приложимите случаи/ и един свидетел.

(4) Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл. 30. За подобряване сигурността и безопасността на пътниците, Oбщина Варна или Операторът могат да монтират в превозните средства и на спирките системи за видеоконтрол.

Глава VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Общински транспортни схеми“ включват градски основни и допълнителни линии за превози между пунктове в чертите на град Варна, определени със строителните му граници в действащия Общ устройствен план и междуселищни – за превози, свързващи две или повече населени места в границите на Община Варна;
 2. „Междуобщински автобусни линии“ са линиите за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината;
 3. „Придружител“ е пълнолетно лице до 64-годишна възраст, непоставено под запрещение.
 4. „Автоматизирана билетна система“ е част от проект на „Интегриран градски транспорт на Варна“, която включва използването на Машини за продажба на билети, автобусно бордово оборудване и системи, портативни устройства за проверка и контрол, техническо оборудване, софтуерни системи за обслужване на клиенти, оборудване и системи за съхранение и обработка на данни;
 5. „Валидиране“ е процесът на удостоверяване правото на пътуване на ползвателите на обществен транспорт с хартиени билети и електронни карти, посредством специализирани устройства /валидатори/ монтирани в превозните средства;
 6. „Електронна карта“ е карта на електронен носител (ЕК), персонализиран или неперсонализиран превозен документ за многократно пътуване, който се валидира/таксува чрез валидатор;
 7. „Обществен транспорт“ е превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Варна;
 8. „Превозно средство“ е автобус или тролейбус, с който се осъществява обществен транспорт на територията на Община Варна;
 9. „Пътник“ е всеки, ползващ услугите на обществен транспорт;
 10. „Времепътуване“ е право за ползване на услугата, предоставено от превозен документ, с начален и краен час на валидност.

Глава VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата е приета с решение № 433-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.
 • 2. Операторите запазват правото да издават превозни документи.
 • 3. Издадените до влизане в сила на наредбата превозни документи запазват своето действие до изтичане на срока им на валидност.
 • 4. Кметът на Община Варна издава предвидените в настоящата наредба заповеди в 30 /тридесет/ дневен срок от приемането на настоящата наредба.
 • 5. Настоящата наредба отменя Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна, приета с решение № 2080-9(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, в сила, считано от 1.07.2015 г., променена и допълнена с решения на ОбС: № 2354-12(42)/05.06.08.2015 г., изм. – Решение № 928/03.05.2018 г., постановено по адм. дело № 151/2018 г. по описа на Административен съд – Варна, потвърдено с Решение № 2102/13.02.2019 г., постановено по адм. дело № 8222/2018 г. по описа на Върховен административен съд, изм. и доп. – Решение № 1825-1(44)/26.09.2019 г. на Общински съвет – Варна, в сила от 20.10.2019 г.
 • 6. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-80 от АПК, във връзка с чл. 8, чл. 26 и чл. 28 ЗНА, във връзка с чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и (ЕИО) № 1107/1970 на Съвета (публикуван в OBL 315, 03/12/2007 г.).
 • 7. Настоящата наредба влиза в сила от 2.01.2021 г.