За нас

 

Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ / ОП ТАСРУД/ е с повече от тридесет годишна история.
Към Настоящия момент дейността на предприятието се осъществява в две направления. Първото функционално направление включва дейностите по монтаж, настройка, стопанисване и експлоатация на технически средства в областта на светлинно – сигналното регулиране на уличното движение и други дейности, свързани с организацията и безопасността на движението в гр. Варна. Второто направление е свързано с изискванията на „Договора за обществен превоз на пътници“ на територията на Община Варна в т.ч. осъществяване контрол на пътниците в масовия градски транспорт, дава информация по въпроси за състоянието на движението на превозните средства , отразява промяна на маршрути и др.