Превозни документи за деца от 0 до 7 годишна възраст

Децата от 0 до 7 годишна възраст са задължени да притежават превозен документ, който се издава според НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Чл. 27. (1) Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Картата се издава от общината, по постоянния адрес на родителите или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

(2) Картата по ал. 1 е персонална, без снимка.

(3) Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

(4) Води се специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта. Картите могат да бъдат заявени на гише в пунк за продажба на карти.

  • Необходими документи:
  • Акт за раждане/може и копие/ или друг документ удостоверяващ възрастта на детето
  • Лична карта на родител/настойник с постоянен адрес в Община Варна
  • Удостоверение за настоящ адрес с регистрация в Община Варна /при липса на постоянен /
  • Регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила
  • Издаване и презареждане:
  • безплатни
  • Валидност на абонаментите – 365 дни, или до навършване на възрастта по категорията на абонамента, или докрайния срок на правото на пребиваване в Република България