НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

ПЕНСИОНЕРИ

Необходими документи за всички пенсионери (до и над 65 г.), които се предоставят в пункт:
 • лична карта, с която се удостоверяват навършени 65 (шестдесет и пет) години и постоянен адрес на правоимащия, т.е. адресът в населеното място от обхвата на община Варна, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението;
* Забележка: Чрез проверка на личната карта се установява дали лицето със статут на пенсионер има право на карта на преференциална цена от 2,00 лв. и 5,00 лв.
 • снимка на лицето в дигитален формат – заснемането се извършва от длъжностното лице, приемащо и обработващо заявлението;
 • копие от пенсионно разпореждане, удостоверяващо придобиване на права по реда на глава VІ „Задължително пенсионно осигуряване“ от Кодекса за социално осигуряване;
 • за чужди граждани – решение за постоянно пребиваване в Република България.

УЧАЩИ ЛИЦА
Необходими документи, които се предоставят в пункт:
 • ученическа книжка, ученическа лична карта или студентска книжка, студентска лична карта, заверени за текущата учебна година;

ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИДРУЖИТЕЛИ
  ♦ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, НА КОИТО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА Е УСТАНОВИЛА ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ 50 % ДО 100 % И ТЕХНИТЕ ПРИДРУЖИТЕЛИ
Необходими документи, които се предоставят в пункт:
 • удостоверение (със снимка) за издаване на персонализирана абонаментна карта, издадено от съответния район/ кметство към Община Варна;
 • лична карта;
 • При доказана с решение на НЕЛК/ТЕЛК необходимост от право на чужда помощ – на придружителя се издава неперсонифицирана абонаментна карта за период и валидност като на правоимащото лице; със същия номер на линията/ите, които са отразени на картата на правоимащото лице, както и при избор от междуселищните автобусни линии от транспортната схема на община Варна. 

    ♦ ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, НА КОИТО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА Е УСТАНОВИЛА ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ 50 % ДО 100 % И ТЕХНИТЕ ПРИДРУЖИТЕЛИ;
Необходими документи, които се предоставят в пункт:
 • удостоверение (със снимка) за издаване на безплатна персонализирана абонаментна карта, издадено от съответния район/ кметство към Община Варна;
 • ученическа книжка, ученическа лична карта, заверени за текущата учебна година;
 • акт за раждане на дете до 7 г.;
 • На придружителя се издава безплатна неперсонифицирана абонаментна карта за период и валидност като на правоимащото лице; със същия номер на линията/ите, които са отразени на картата на правоимащото лице, както и при избор от междуселищните автобусни линии от транспортната схема на община Варна. Картата трябва да е обозначена като
„Придружител на лице до 18 годишна възраст“.

ДЕЦА ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ                                                                                                            Необходими документи, които се предоставят в пункт:
 • акт за раждане /оригинал или копие/;
 • документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес.

ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ
Необходими документи, които се предоставят в пункт:
 • удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет;
 • личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Варна.       

ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ                                                                                              Необходими документи, които се предоставят в пункт:
♦ за военноинвалидите
• копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или
 • копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
♦ за военнопострадалите
 • копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и
 • удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;                                     

 ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ –ДРУГИ                                                                                                         Необходими документи:
Издаването на тези карти се извършва по служебен път в администрацията на ОП ТАСРУД.
Необходима е заявка от съответната структура.